NHẬN BỘ NGỮ ĐIỆU

HAY NHƯ

NGƯỜI BẢN XỨ

ROBERT THÀNH